Điều khoản sử dụng


VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.  BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ MỌI ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TỔNG HỢP ĐỂ THAM CHIẾU.  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY.


Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng, tất cả hoặc một phần ứng dụng di động thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hoặc các nhãn hàng của công ty. Và bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào khác có đăng các Điều khoản Sử dụng này (gọi chung là “Ứng dụng”). Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng thay mặt bất kỳ pháp nhân nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này thay mặt pháp nhân đó và pháp nhân đó đồng ý bồi thường cho bạn và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam về mọi vi phạm đối với các Điều khoản Sử dụng này. Thỏa thuận này có chứa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản khác giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc không nhất quán nào giữa các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác xuất hiện trên Ứng dụng, các Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối. Tuy nhiên, nếu bạn thoát khỏi Ứng dụng đến Ứng dụng của bên thứ ba, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng thay thế như có thể được chỉ định trên Ứng dụng đó. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho Ứng dụng đó sẽ chi phối việc bạn sử dụng Ứng dụng đó.
Mặc dù chúng tôi thực hiện các nỗ lực hợp lý nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về Nhãn hàng Hảo Hảo thuộc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam trên Ứng dụng, nhưng bạn không nên giả định rằng thông tin này luôn cập nhật hoặc Ứng dụng có chứa tất cả thông tin liên quan hiện có về Nhãn hàng Hảo Hảo.


Nhãn hàng Hảo Hảo giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này hay bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào trên Ứng dụng, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của Nhãn hàng. Mọi thay đổi hay sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng bản sửa đổi lên Ứng dụng và bạn khước từ mọi quyền bạn có thể có để nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sẽ xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi này; do đó, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách hiện hành để hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Ứng dụng.


Tính đủ điều kiện, Đăng ký và Tài khoản
Để có thể tham gia vào các vùng nhất định của Ứng dụng, bạn cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý (a) chỉ tạo một tài khoản; (b) cung cấp thông tin chính xác, trung thực, cập nhật và hoàn chỉnh khi tạo tài khoản của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn; (d) duy trì tính bảo mật của tài khoản bằng cách không chia sẻ mật khẩu của bạn với những người khác và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản và máy tính của bạn; (e) thông báo ngay cho Nhãn hàng Hảo Hảo nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Ứng dụng; và (f) chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập trái phép.


Bảo mật
Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật để hiểu rõ cách Ứng dụng Hảo Hảo thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng.

 

Hoạt động Bán Sản phẩm và Tính sẵn có của Sản phẩm
Mọi sản phẩm được hiển thị trên Ứng dụng sẽ chỉ được cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Mọi giá cả cho sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp được hiển thị trên Ứng dụng đều được báo giá bằng Việt Nam. Nhãn hàng Hảo Hảo giữ quyền ngừng hoặc thay đổi mà không thông báo trước các thông số về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng mà không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào. Vui lòng tham khảo chính sách Trả lại & Đổi hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin áp dụng cho các giao dịch mua hàng được thực hiện qua Ứng dụng của chúng tôi.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm Ứng dụng
Tài liệu và thông tin trên Ứng dụng có thể bao gồm các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi in. Tài liệu, thông tin và dịch vụ trên Ứng dụng được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản khác thuộc bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, Nhãn hàng Hảo Hảo tuyên bố từ chối tất cả bảo đảm khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngầm về khả năng bán được, sự phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm đối với Ứng dụng cũng như thông tin, nội dung và tài liệu có trên Ứng dụng đó.

 

Bản quyền và Giấy phép Giới hạn
Trừ khi được chỉ rõ khác, Ứng dụng cũng như mọi nội dung và tài liệu khác trên Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, tệp âm thanh, các tệp khác cũng như tuyển tập và sắp xếp theo đó (gọi chung là "Tài liệu Ứng dụng") là tài sản độc quyền của Nhãn hàng Hảo Hảo thuộc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hoặc Nhà cấp phép hay người dùng của nhãn hàng và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.
Bạn được cấp giấy phép giới hạn, không được cấp phép để truy cập và sử dụng Ứng dụng và Tài liệu Ứng dụng chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm. Giấy phép này tuân theo Điều khoản Sử dụng và không bao gồm: (a) mọi việc mua bán lại hoặc sử dụng thương mại Ứng dụng hoặc Tài liệu Ứng dụng; (b) thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) phân phối, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài liệu Ứng dụng nào; (d) sửa đổi hoặc sử dụng Ứng dụng và Tài liệu Ứng dụng theo bất kỳ hình thức phái sinh nào khác hoặc bất kỳ phần nào trên Ứng dụng đó; (e) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu nào, robot hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (f) tải xuống (không phải lưu vào bộ đệm ẩn trang) bất kỳ phần nào của Ứng dụng, Tài liệu Ứng dụng hay bất kỳ thông tin nào có trên Ứng dụng đó, trừ khi được cho phép rõ ràng trên Ứng dụng; hoặc (g) bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu Ứng dụng nào không phải cho mục đích chỉ định. Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng hoặc Tài liệu Ứng dụng nào không phải như được ủy quyền cụ thể trong tài liệu này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, đều bị nghiêm cấm và sẽ chấm dứt giấy phép được cấp trong tài liệu này. Việc sử dụng trái phép này cũng có thể vi phạm các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật bản quyền và thương hiệu cũng như các quy định và pháp chế về truyền thông hiện hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, không mục nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được cấu thành là trao theo bất kỳ cách nào, dù ngụ ý, cấm nói ngược hoặc trường hợp khác, bất kỳ quyền hay quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền nào đối với tài sản trí tuệ bất kỳ hoặc quyền khác và bất kỳ sự tín nhiệm nào được liên kết với quyền đó.


Thông tin Thương hiệu
Hảo Hảo là thương hiệu đã đăng ký của Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam. Mọi dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty và dấu hiệu nguồn gốc khác của Nhãn hàng Hảo Hảo được đề cập trên Ứng dụng là các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty hoặc dấu hiệu nguồn gốc hoặc là tài sản của Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Tên sản phẩm hoặc công ty khác được đề cập trên Ứng dụng có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty, tên thương mại hoặc dấu hiệu nguồn gốc nào của Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hoặc bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty, tên thương mại hoặc dấu hiệu nguồn gốc áp dụng. Bạn có thể liên hệ với Nhãn hàng Hảo Hảo bằng cách gửi email tới Phòng Chăm sóc Khách hàng, hoặc viết thư gửi tới theo địa chỉ Lô số II-3, Đường CN 11, Nhóm CN II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, để yêu cầu sự cho phép bằng văn bản về việc sử dụng thương hiệu, dấu hiệu nguồn gốc và tài liệu trên Ứng dụng cho các mục đích không phải được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc cho mọi câu hỏi khác liên quan đến Ứng dụng.
Mọi quyền không được cấp phép rõ ràng đều được bảo lưu hoặc không có giá trị pháp lý.


Hạn chế về việc Sử dụng
Ứng dụng có thể bao gồm các vùng tương tác mà bạn hoặc những người dùng đã đăng ký khác có thể tạo, đăng, gửi hoặc lưu trữ thông báo, tài liệu, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, video, đồ họa, ứng dụng, thẻ, mã, liên kết hoặc các mục khác hay tài liệu trên Ứng dụng ("Nội dung Người dùng"). Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc xuất bản khác qua Ứng dụng bất kỳ mục nào sau đây:


a. Trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân “nhạy cảm” nào về chính bạn hoặc một người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý, số an sinh xã hội, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác, thông tin khác liên quan đến thành viên hiệp hội thương mại, đời sống tình dục, quan điểm chính trị, cáo buộc hoặc kết án hình sự, tín ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hay các vấn đề nhạy cảm khác);
b. Nội dung Người dùng bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền quảng cáo, lạm dụng, khích động, gian lận, phản đối khác hoặc đe dọa đến mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp của chúng tôi;
c. Nội dung người dùng có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên nào. Bằng cách đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để phân phối và tạo Nội dung Người dùng như vậy;
d. Nội dung Người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ liên kết của bạn với cá nhân hoặc pháp nhân khác;
e. Thư rác, thông báo tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại không mong muốn nào hoặc các hình thức mời chào hoặc nội dung thương mại khác;
f. Nội dung Người dùng cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn về tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào;
g. Vi-rút, phần mềm độc hại, ngựa Trojan, trứng phục sinh hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hủy hoặc phá hoại nào khác; và
h. Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, mang tính phản đối, hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc xem Ứng dụng hoặc hủy hoại hình ảnh độc quyền của Hảo Hảo, người dùng hoặc các bên thứ ba khác.
Nhãn hàng Hảo Hảo không kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc thừa nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung Người dùng nào được đăng, lưu trữ hoặc tải lên bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào theo đó. Nhãn hàng Hảo Hảo cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi của người dùng hoặc bất kỳ nhầm lẫn, nội dung phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ nào mà bạn có thể gặp phải. Các vùng tương tác được thiết kế chung là vùng cộng đồng mở và công khai để kết nối và chia sẻ với những người khác. Khi bạn tham gia các vùng này, bạn hiểu rằng thông tin và nội dung nhất định bạn chọn đăng có thể được hiển thị công khai. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Ứng dụng của mình và đồng ý sử dụng các vùng tương tác do tự bạn chịu rủi ro.


Nếu bạn nhận thấy nội dung Người dùng  mà bạn cho là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này (ngoại trừ vi phạm bản quyền được đề cập trong phần Thông báo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số), bạn có thể báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết "Báo cáo Lạm dụng" hoặc "Gắn cờ" nằm ngay phía dưới mỗi phần Nội dung Người dùng. Tuy nhiên, việc thực thi các Điều khoản Sử dụng này là quyết định riêng của chúng tôi và việc không thực thi trong một số trường hợp không cấu thành sự khước từ quyền thực thi các Điều khoản Sử dụng trong các trường hợp khác của chúng tôi. Ngoài ra, các Điều khoản Sử dụng này không tạo ra bất kỳ quyền hành động riêng tư nào về phía bên thứ ba bất kỳ hay kỳ vọng hoặc cam kết hợp lý bất kỳ rằng Ứng dụng sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này.


Mặc dù Nhãn hàng Hảo Hảo không có nghĩa vụ phải lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng lên Ứng dụng, nhưng Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam có quyền và có quyết định tuyệt đối về việc xóa, lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Ứng dụng vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không thông báo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bản sao lưu và thay thế bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng hoặc lưu trữ trên Ứng dụng với chi phí và phí tổn của riêng bạn.


Nếu bạn đang xem Ứng dụng trên máy tính công cộng hoặc đang sử dụng máy tính nhiều người có quyền truy cập tiềm ẩn, hãy chắc chắn làm theo tất cả hướng dẫn liên quan để đảm bảo bạn hoàn toàn ngắt kết nối và đăng xuất khỏi Ứng dụng cũng như hệ thống máy tính bạn đang sử dụng để ngăn Nội dung Người dùng trái phép.


Giấy phép cho Nội dung Người dùng
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung Người dùng hoặc có quyền cấp các quyền đó cho Nhãn hàng Hảo Hảo như trong tài liệu này. Nhãn hàng Hảo Hảo không xác nhận bất kỳ quyền sở hữu hoặc kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào, ngoại trừ được quy định khác trong tài liệu này, trên Ứng dụng hoặc trong một thỏa thuận riêng. Tuy nhiên, bằng cách gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng trên Ứng dụng, bạn cấp cho Nhãn hàng Hảo Hảo và người chỉ định của hãng giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, trả tiền đầy đủ và miễn tiền bản quyền để sử dụng, bán, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, thay đổi, dịch, phân phối bản sao, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép hoặc cấp phép lại Nội dung Người dùng cũng như tên và sở thích của bạn liên quan đến việc sử dụng Nội dung Người dùng đó của bạn. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng, dưới đây bạn miễn cho Nhãn hàng Hảo Hảo và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cũng như các đại lý và nhân viên của nhãn hàng khỏi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng việc sử dụng, như được ủy quyền ở trên, vi phạm bất kỳ quyền nào của bạn và bạn hiểu rằng bạn sẽ không có quyền được hưởng bất kỳ bồi thường nào cho việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng của bạn.


Quảng cáo và Khuyến mại; Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba
Nhãn hàng Hảo Hảo có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mại của bên thứ ba trên Ứng dụng hoặc có thể cung cấp thông tin khác về hoặc liên kết tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.  Giao dịch hoặc thư tín thương mại hay việc bạn tham gia khuyến mại với bên thứ ba đó và bất kỳ điều khoản, điều kiện, đảm bảo hoặc tuyên bố nào liên quan đến giao dịch hoặc khuyến mại đó hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba đó.
Nhãn hàng Hảo Hảo và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi mất mát hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do giao dịch hoặc khuyến mại đó hoặc do sự xuất hiện thông tin của nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba không phải Hảo Hảo trên Ứng dụng.Giới hạn về Trách nhiệm pháp lý.
Trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, Nhãn hàng Hảo Hảo và cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của nhãn hàng sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào hay bất kỳ thiệt hại nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mất thu nhập, lợi nhuận, tín nhiệm, dữ liệu, hợp đồng, việc sử dụng tiền hoặc mất mát hay thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào với việc gián đoạn kinh doanh, dù do sai sót cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất), hợp đồng hoặc trường hợp khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng, nội dung hoặc tài liệu có trong hoặc được truy cập qua Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do sự tin tưởng của người dùng vào bất kỳ thông tin nào nhận được từ Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, hư hỏng, vi-rút, trì hoãn hoạt động hoặc truyền tải hay bất kỳ lỗi hoạt động nào, dù do thiên tai, lỗi truyền thông, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu, chương trình hoặc dịch vụ của Nhãn hàng Hảo Hảo. Trong mọi trường hợp, sẽ không cấu thành trách nhiệm pháp lý củaNhãn hàng, dù theo hợp đồng, bảo đảm, sai sót cá nhân (bao gồm sơ suất, dù chủ động, thụ động hay quy cho), trách nhiệm pháp lý về sản phẩm, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc giả thuyết khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng vượt quá bất kỳ khoản bồi thường nào bạn trả, nếu có, cho Nhãn hàng Hảo Hảo về việc truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Một số thẩm quyền pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng với người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể không áp dụng cho bạn.


Bồi thường
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại đến Nhãn hàng Hảo Hảo hoặc Công ty Cổ phần Acecook Việt nam, nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và nhà tư vấn của hãng cũng như giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ, trước mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Ứng dụng; (b) bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Ý tưởng nào bạn cung cấp; (c) việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác; hoặc (e) hành vi của bạn liên quan đến Ứng dụng.


Sửa đổi Ứng dụng
Nhãn hàng Hảo Hảo giữ quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Ứng dụng hay bất kỳ tính năng hoặc phần nào trong Ứng dụng mà không thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Nhãn hàng Hảo Hảo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Ứng dụng hay bất kỳ phần nào trong Ứng dụng.


Thẩm quyền pháp lý và Tuân thủ Luật pháp
Quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng cũng như các Điều khoản Sử dụng này được chi phối theo pháp luật Việt Nam hiện hành, bất kể xung đột về các điều khoản luật. Mọi kiện cáo hoặc tố tụng pháp lý liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hay các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được thiết lập ở tòa án nhân dân Việt Nam. Bạn và Nhãn hàng Hảo Hảo đồng ý gửi cho thẩm quyền pháp lý và đồng ý rằng nơi xét xử là thích hợp trong các tòa án này ở bất kỳ kiện tụng hoặc tố tụng pháp lý nào như vậy.


Chấm dứt
Bất kể mọi điều trong Điều khoản Sử dụng này, Nhãn hàng Hảo Hảo giữ quyền, mà không có thông báo và theo quyết định riêng củanhãn hàng, về việc chấm dứt giấy phép sử dụng Ứng dụng của bạn và chặn hoặc ngăn quyền truy cập, sử dụng Ứng dụng trong tương lai của bạn.


Tính hiệu lực từng phần
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách ra khỏi Điều khoản Sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này ("Chính Sách") áp dụng cho Ứng dụng có địa chỉ tại www.acecookvietnam.vn và bất kỳ các Ứng dụng hoặc các ứng dụng khác, nếu có, bao gồm cả các ứng dụng điện thoại di động liên quan đến các nhãn hiệu hoặc sản phẩm Hảo Hảo mà hướng dẫn người xem hoặc người dùng đến Chính Sách này. Trong Chính Sách này, các thuật ngữ “Hảo Hảo”, “chúng tôi” là để chỉ Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam. Các Ứng dụng hoặc các ứng dụng của Hảo Hảo có áp dụng Chính Sách có thể chứa các đường dẫn đến các Ứng dụng hoặc các ứng dụng khác do các công ty khác sở hữu và điều hành. Tuy nhiên, Chính Sách này không áp dụng cho các Ứng dụng hoặc các ứng dụng của bên thứ ba đó.

 

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau đây:
Khi Chúng Tôi Làm Việc Cùng Nhau – Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được cho nội bộ Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và các công ty liên kết tương ứng của cho Công ty cổ phần Acecook Việt Nam mục đích quản lý, phân tích và quyết định thích hợp, bao gồm các quyết định liên quan đến việc mở rộng và xúc tiến các đề nghị sản phẩm và dịch vụ, đơn hàng của chúng tôi hoặc đáp ứng yêu cầu khách hàng, sự vận hành của các Ứng dụng và ứng dụng di động của chúng tôi và cho các mục đích khác được mô tả trong Chính Sách này.
Khi Chúng Tôi Làm Việc Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ – Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như máy chủ Ứng dụng, gửi email, vị trí bản đồ, quy trình thư bưu chính, chuẩn bị và giao hàng theo đơn, và phân tích. Chúng tôi yêu cầu các công ty này không thực hiện việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trừ khi họ đang thực hiện công việc cho chúng tôi hoặc khi việc tiết lộ thông tin của bạn được yêu cầu theo pháp luật.
Khi Chúng Tôi Thực Hiện Các Giao Dịch Kinh Doanh – Nếu chúng tôi tham gia vào một vụ sáp nhập hoặc tình trạng khác liên quan đến việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty kinh doanh hoặc những người liên quan trong việc đàm phán hoặc chuyển nhượng.
Khi Việc Chia Sẻ Giúp Chúng Tôi Bảo Vệ Các Lợi Ích Hợp Pháp – Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để thực thi các thỏa thuận và chính sách của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Hảo Hảo hoặc các khách hàng và đối tác của chúng tôi.
Khi Bạn Chấp Thuận – Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các công ty khác nếu bạn cho phép chúng tôi hoặc chỉ thị cho chúng tôi chia sẻ thông tin.
Khi Thông Tin Không Nhận Dạng Bạn – Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo cách mà không trực tiếp nhận dạng bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể kết hợp thông tin về bạn với thông tin về những người khác và chia sẻ thông tin được kết hợp theo cách mà không liên kết thông tin được kết hợp tới bạn.
Khi Bạn Đăng Lên Ứng dụng Của Chúng Tôi – Nếu bạn đăng thông tin trên blog hoặc phần khác của Ứng dụng của chúng tôi, thông tin mà bạn đăng có thể được xem bởi các khách hàng truy cập khác trên Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm cả thông tin bài đăng của bạn và tên người dùng của bạn.
Để Liên Kết Hoạt Động Của Bạn đến Mạng Xã Hội Của Bạn – Chúng tôi đã thêm các tính năng nhất định vào các Ứng dụng và các ứng dụng của chúng tôi để cho phép các mạng xã hội (như Facebook, Instagram, Twitter và Google+) theo dõi các hoạt động của các thành viên của họ hoặc thu thập thông tin nhất định khi họ sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Những tính năng này có thể bao gồm các công nghệ được gọi là "Thêm Vào” (Plug-ins) và "Tiện Ích” (Widgets). “Plug-ins” tạo liên kết trực tiếp giữa hai Ứng dụng và “Widgets” là những chương trình nhỏ có tính tương tác cung cấp các dịch vụ khác của công ty trên các Ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm về cách thức một mạng xã hội theo dõi hoạt động của bạn, xin vui lòng liên hệ với mạng xã hội hoặc xem lại chính sách bảo mật của mạng xã hội. Ví dụ, bạn có thể xem lại chính sách sử dụng dữ liệu của Facebook tại https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

2. Phạm Vi Thu Thập Thông Tin
Khi bạn sử dụng các Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập một số thông tin về bạn và các dịch vụ mà bạn sử dụng. Thông tin chúng tôi thu thập gồm ba loại khác nhau: (1) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi; (2) thông tin chúng tôi thu thập từ bạn một cách tự động khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi; và (3) thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác.
Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Khi Bạn Sử Dụng Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Khi bạn truy cập Ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc truy cập và sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:
 Thông Tin Về Giao Dịch Mua – Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch của bạn tại các cửa hàng của chúng tôi hoặc trên các Ứng dụng của chúng tôi bao gồm những sản phẩm bạn mua, mức độ thường xuyên bạn mua các sản phẩm, bất kỳ quà tặng hoặc khuyến mại liên quan đến giao dịch mua và các sản phẩm bạn đã đưa vào "danh sách muốn mua" trong thời gian tới.
• Thông Tin Về Thiết Bị và Sử Dụng – Khi bạn tải về và cài đặt một trong những ứng dụng di động của chúng tôi hoặc sử dụng một máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác để truy cập vào Ứng dụng của chúng tôi, sử dụng dịch vụ hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng và cách bạn sử dụng nó.
Thông tin này có thể bao gồm thông tin về các loại thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành, trình duyệt của bạn (ví dụ, cho dù bạn đã sử dụng Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome hoặc một trình duyệt khác), đơn vị cung cấp dịch vụ internet, tên miền, địa chỉ giao thức Internet (IP), mã nhận diện thiết bị của bạn (hoặc UDID), các Ứng dụng đề nghị bạn đến với Ứng dụng của chúng tôi, các Ứng dụng bạn xem (bao gồm cả ngày tháng năm và thời gian bạn xem nó), các dịch vụ hoặc chức năng mà bạn truy cập hoặc sử dụng (bao gồm ngày tháng năm và thời gian bạn truy cập hoặc sử dụng) và đối tượng quảng cáo bạn nhấn vào để xem hoặc cuộn qua trên màn hình. Để thu thập thông tin này, chúng tôi sử dụng các tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons) và công nghệ tương tự. Tìm hiểu thêm về các tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons) và công nghệ tương tự.
Thông Tin Địa Điểm – Khi bạn tải về và cài đặt một trong những ứng dụng di động của chúng tôi hoặc sử dụng một máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác để truy cập vào Ứng dụng của chúng tôi, sử dụng dịch vụ hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ thông qua các Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn.
Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin dựa trên địa điểm khác, chẳng hạn như địa chỉ IP và thông tin gửi hoá đơn của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các cửa hàng gần với vị trí của bạn, cung cấp cho bạn thông tin về khoảng cách của các cửa hàng đó từ vị trí của bạn, và tạo điều kiện triển khai các dịch vụ hoặc chức năng khác trên các Ứng dụng và các ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về vị trí của bạn với các đơn vị cung cấp dịch vụ, trong trường hợp đơn vị đó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng này hoặc giúp chúng tôi hiểu cách các dịch vụ và chức năng này được sử dụng.
Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác
Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà đó là thông tin công khai có sẵn. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn đăng trên một blog, phòng trò chuyện, hoặc một mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter hay Google+. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các công ty và tổ chức khác. Bằng cách thu thập thêm thông tin về bạn, chúng tôi có thể đính chính các thông tin không chính xác, nâng cao tính bảo mật của các giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm khuyến nghị và các đề nghị đặc biệt mà có nhiều khả năng là bạn quan tâm.
3. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm:
• Tạo điều kiện thuận lợi cho các chức năng của Ứng dụng và các ứng dụng di động của chúng tôi;
• Giao phiếu quà tặng hoặc quà tặng trực tuyến theo chỉ dẫn của bạn;
• Trả lời các thắc mắc về dịch vụ khách hàng và yêu cầu về thông tin của bạn;
• Đăng ý kiến hoặc phát biểu của bạn trên các Ứng dụng của chúng tôi;
• Gửi cho bạn các chương trình khuyến mại, quảng cáo, bản tin và các lời đề nghị đặc biệt được cá nhân hóa;
• Thông báo cho bạn về các sản phẩm, các dịch vụ, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại khác của chúng tôi;
• Duy trì và cải thiện các Ứng dụng, ứng dụng di động của chúng tôi và các sản phẩm và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
• Phát hiện, ngăn chặn và điều tra vi phạm an ninh và gian lận; và
• Duy trì hồ sơ lưu trữ chính xác và phù hợp cho mục đích quản lý nội bộ.
4. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ và xử lý trên các máy chủ được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Nhãn hàng Hảo Hảo và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Bất kể công ty hoặc người xử lý thông tin của bạn và nơi mà nó được xử lý, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn phù hợp với pháp luật về bảo vệ dữ liệu thích hợp và Chính Sách này.
Nếu bạn muốn thay đổi thông tin của bạn, và hủy bỏ tài khoản của bạn, thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như trình bày tại mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”, bên dưới. Chúng tôi sẽ nỗ lực để phản hồi kịp thời đối với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin tài khoản của bạn và loại bỏ ngay các thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo yêu cầu của bạn trừ khi pháp luật, tòa án hoặc cơ quan hoặc đơn vị quản lý hành chính yêu cầu giữ lại những thông tin đó cho các mục đích khác. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ yêu cầu xóa tài khoản của bạn.
5. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
Nhãn hàng Hảo Hảo cam kết bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật về kỹ thuật, vật lý và quản lý để giảm nguy cơ bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ hoặc sửa đổi bất hợp pháp các thông tin của bạn theo quy định của Luật. Một số biện pháp bảo vệ của chúng tôi bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý, và kiểm soát thông tin quản trị. Khi bạn truyền tải thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) thông qua Ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách thức chuyển giao bảo mật hiện có. Trong khi chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an ninh để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hệ thống hoặc mạng an toàn 100%.
6. Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Này
Chính Sách này có hiệu lực vào ngày ghi nhận ở phần trên cùng của Ứng dụng này. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách này tuỳ từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cơ bản, chúng tôi sẽ đăng Chính Sách được cập nhật trên trang này và thay đổi ngày ở phần trên cùng của Ứng dụng này. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm những cập nhật và thay đổi đối với Chính Sách này bằng cách kiểm tra ngày của Chính Sách khi bạn truy cập Ứng dụng này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi đối với Chính Sách này mà sự thay đổi có thể ảnh hưởng cơ bản đến cách mà chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn trước khi những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực bằng thông báo trên Ứng dụng này.